Uiteindelijk zond God de Rechtschapen Deborah This is the Lord’s Doing and it is marvellous in Our eyes’ (‘Dit is God’s Werk en het is wonderbaarlijk in Onze ogen.’)
Queen   Mary   stierf   aan   baarmoederkanker   op   17   november   1558;   haar   dood   werd   echter   niet   betreurd   door   de   vele   executies   die   zij   had laten   voltrekken   en   het   verlies   van   Calais.   Het   feit   dat   kardinaal   Pole   een   paar   uren   na   haar   stierf   was   voor   vele   Engelse   protestanten   eens te meer een voorteken van geluk en welvaart. Thomas Bryce sloot zijn gedicht dan ook af met de volgende strofe: Ook   Elizabeth   was   niet   rouwig,   integendeel,   toen   men   haar   meedeelde   dat   haar   halfzuster   dood   was,   juichte   en   lachte   ze   van   blijdschap   en riep   ze:   ‘This   is   the   Lord’s   doing   and   it   is   marvellous   in   our   eyes.’    Elizabeth   I,   was   een   zeer   geliefde   vorstin   en   tijdens   haar   kroonprocessie   op 15   januari   1559   bejubelde   het   volk   haar   vaak   met:   ‘Remember   old   King   Harry   the   Eigth!’    Haar   troon   was   gedecoreerd   met   rode   en   witte rozen   waaronder   geschreven   stond:   ‘The   Uniting   of   the   Two   Houses   of   Lancaster   and   York’,   want   evenzeer   als   haar   grootvader   streefde Elizabeth naar de eenheid van de natie. Dit voornemen werd ook duidelijk door een gedicht dat werd voorgedragen door een kind:
Dit portret evenals 'the Rainbow Portrait' heeft eveneens een symboliek: de feniks die steeds herrijst uit zijn eigen as staat voor het erfelijke koningschap. De feniks is een fabeldier uit de Griekse en Chinese mythologie.
When last of all, to take their leave, At Canterbury they did consume Who constantly to Christ did cleave, Therefore were fried with fiery fume, But six days after these were put to death God sent us our Elizabeth.
Vertaling: De laatsten die van ons heen gingen Door de vreselijke, onmenselijke  martelingen Bleven in Canterbury trouw aan de nieuwe, barmhartige Messias Geroosterd als goddeloze ketters keerden zij weder tot stof en as Doch, zes dagen na hun dood en moedig verzet Zond God onze Elizabeth
Inderdaad, sterke gelijkenissen met 'the Phoenix Portrait'. Het komt dan ook van dezelfde hand. Elizabeth draagt een pelicaanhanger. De pelicaan die haar kinderen voedt met haar eigen bloed. Het verzinnenbeeldt Elizabeth als moeder van het Engelse volk.
Therefore as civil war and shed of blood did cease; When these two houses were united into one; So now that jar shall stint and quietness increase, We trust, O Noble Queen, thou wilt be cause alone!
Vertaling: Daarom toen de burgeroorlog en het bloedvergieten stopten Omdat deze twee huizen in eenheid ontpopten Nu dat alle leed verdwijnt en we de rust opnieuw bemerken Vertrouwen wij enkel u, O nobele Koningin, dat u ons zal versterken!
Dit portret werd geschilderd in de jaren 30 van 1500 door een onbekende artiest. Ook hier is duidelijk dat de Franse kap, die zij draagt, in de mode was. Deze munt ter waarde van 'zes pence' werd geslagen in de Tower of London in 1593.
The Montgomery International Heritage Society (2017)